Výročná správa Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru o činnosti za rok 2019

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor (THS-DZ) má za sebou ďalší náročný rok. Jej činnosť v roku 2019 vychádzala z troch základných pilierov: z predmetu činnosti THS-DZ uvedeného v stanovách, z predmetu činnosti uvedeného na Úrade priemyselného vlastníctva a z postavenia THS-DZ ako ostatnej zložky Integrovaného záchranného systému.

 

Ťažiskom činnosti THS-DZ bola už tradične záchranná činnosť na lyžiarskych svahoch. V roku 2019 ju THS-DZ zabezpečovala v piatich strediskách – areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso, stredisko TMR Štrbské Pleso, Skicentrum Strachan Ždiar, Skicentrum Strednica Ždiar a Ski centrum Bachledova dolina – Jezersko. Počas roka 2019 zaznamenali hliadky THS-DZ v uvedených strediskách spolu 373 zásahov na lyžiarskych svahoch, čo je oproti roku 2018 pokles o 9,34%. Z uvedeného počtu zaevidovali záchranári THS-DZ  98 ľahkých, 197 stredne ťažkých a 55 ťažkých úrazov zvyšných 23 zásahov vyhodnotili ako „iný“ zásah, kedy sa nejednalo o bezprostredné poškodenie zdravia na svahu, ale z iných príčin / bolesti zubov, žalúdočná nevoľnosť, bolesti hlavy, hľadanie stratených detí a pod. /.  Najčastejšími úrazmi boli poranenia kolenných, bedrových a ramenných kĺbov, zlomeniny predkolenia, zlomeniny zápästia,  tržné rany, odreniny a pohmoždeniny, v menšej miere úrazy hlavy, nevoľnosť spôsobená únavou či dehydráciou a problémy s tlakom. Zaznamenali sme však aj  zlomeniny stehenných kostí, rebier a vnútorné poranenia. Najčastejšími príčinami úrazov boli pády na lyžiach spôsobené väčšinou nezvládnutím jazdy a precenením svojich schopností. Pomerne častými príčinami úrazov boli vzájomné zrážky lyžiarov či podobné kolízie, spôsobené preplnenosťou lyžiarskych svahoch,  a to hlavne v exponovaných obdobiach počas sviatkov či prázdnin, kedy v strediskách bola zvýšená návštevnosť. V priebehu roka 2019 sme pokračovali v modernizácii záchranárského materiálu, zvozných, fixačných prostriedkov a prístrojového vybavenia. Záchrannú činnosť na  lyžiarskych svahoch vykonávali členovia THS-DZ, ktorí na túto činnosť majú riadnu odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.544, a to  absolvovaním pravidelných školení a preškolení prostredníctvom školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Celkom v roku 2019 členovia THS-DZ odslúžili spolu takmer 7 000 hodín.

Významnou súčasťou činnosti THS-DZ bolo vykonávanie letných služieb na Chodníku korunami stromov v stredisku Bachledova dolina. V období od mája do novembra 2019 tu členovia THS-DZ zasiahli celkom 28 krát, pričom sa jednalo poväčšine o ľahké úrazy /odreniny, zadreté triesky, nevoľnosť z tepla, podvrtnuté členky a pod./, avšak vyskytli sa aj závažnejšie  úrazy, ako boli zlomeniny dolných končatín a úrazy hlavy. Celkovo odslúžili členovia THS-DZ  v týchto službách spolu vyše 1 500 hodín.

Významnou súčasťou činnosti THS-DZ sú asistencie pri rôznych športových podujatiach, ktoré sa konali  v horskom, lesnom, alebo inak nedostupnom teréne. Táto činnosť bola veľmi náročná nielen časovo, ale aj z hľadiska personálneho zabezpečenia týchto podujatí. V roku 2019 sme sa zúčastnili asistencií celkom pri 22 podujatiach, pričom niektoré z nich boli viacdňové. Z najznámejších podujatí možno spomenúť 35. ročník Memoriálu Jozefa Psotku, Beh na Slavkovský štít, Beh Tatranská šelma,  behy v rámci podujatia Tatry v pohybe, preteky na horských bicykloch HORAL a pod. Súčasťou tejto činnosti boli aj asistencie pri lyžiarskych pretekoch v strediskách, kde THS-DZ vykonáva záchrannú činnosť. Boli to preteky v zjazdovom lyžovaní ako napr. Veľká cena Slovenska, Master cup, bežecké preteky Slavic cup, Majstrovstvá SR a mnohé ďalšie. Počas asistencií sme zaznamenali celkom 23 zásahov, kedy bolo potrebné poskytnúť prvotné ošetrenie účastníkom podujatí. Počas asistencií členovia THS-DZ odslúžili približne 900 hodín.

Veľkú pozornosť venovala v roku 2019 THS-DZ preventívno-výchovnej činnosti. V rámci nej sme sa venovali prednáškovej činnosti a ukážkam pre verejnosť, rôznym podujatiam pre deti , návštevám škôl,  škôl v prírode, lyžiarskych kurzov detí základných a študentov stredných škôl. V rámci tejto činnosti sme navštívili školy v Spišskom Bystrom, Poprade, Lendaku, školu v prírode pre deti z Třinca, Frýdku Místku, Michaloviec a ďalšie. Prednášky sme realizovali na základe požiadaviek rôznych ubytovacích zariadení.  Podujatia boli zamerané jednak na poznávanie horstva, ale hlavne na zásady správania sa v horách so zameraním na bezpečný pohyb v horskom teréne a  na lyžiarskych tratiach. Neodmysliteľnou súčasťou tejto činnosti boli naj ukážky z poskytovania prvej pomoci.  Súčasťou preventívnej činnosti bolo aj hliadkovanie v teréne počas letnej sezóny. Členovia THS-DZ sa počas neho sústredili hlavne na frekventované úseky turistických chodníkov, kde návštevníkom poskytovali nielen cenné rady, ale zamerali sa aj na eliminovanie nežiaducich javov /nevhodné správanie sa, voľný pohyb psov a pod./ a v prípade potreby aj na poskytnutie prvej pomoci.  Kvantitatívne vyjadrenie na tomto úseku činnosti predstavuje spolu vyše 800 hodín.

Rok 2019 bol pre THS-DZ úspešný na úseku medzinárodnej spolupráce. Záverečnými podujatiami sme zavŕšili veľmi úspešný projekt medzinárodnej spolupráce s chorvátskou a španielskou horskou službou a v júni 2019 sme ho s partnermi na našej pôde vyhodnotili. Všetci zúčastnení zástupcovia uvedených horských služieb sa veľmi pozitívne vyjadrili o organizačnom zabezpečení a priebehu projektu a ocenili jeho prínos pre jednotlivé organizácie.

THS-DZ v roku 2019 zabezpečovala pre svojich členov nevyhnutné školenia a kurzy potrebné pre výkon činnosti. Absolvovali sme preškolenia na výkon záchrany na lyžiarskych svahoch, preškolenie na práce vo výškach, nácvik evakuácie z lanovky, školenie pre poskytovanie prvej pomoci, pre vodičov snežného skútra. V súčasnosti disponuje THS-DZ  52 členmi záchrancami. Na vstup do THS-DZ sa pripravuje 10 čakateľov.

THS-DZ plnila svoje poslanie aj vďaka podpore Ministerstva vnútra SR.

Rok 2019 bol pre THS-DZ žiaľ aj veľmi tragický. V priebehu dvoch týždňov pri tragických nehodách zahynuli dvaja naši výkonní členovia, ktorých nečakaný odchod nás hlboko zasiahol.

Sumárne THS-DZ v roku 2019 zasahovala celkom 428 krát. Vo viacerých prípadoch, kedy sa jednalo o závažné poranenia, požiadala o súčinnosť aj ďalšie zložky IZS / HZS, RZP, VZZS ATE/. Celkový objem činnosti THS-DZ predstavuje spolu s ďalšími oblasťami /administratíva, organizačné záležitosti, školenia a pod./ zhruba  15 000 odslúžených hodín, čo v priemere na jedného člena predstavuje 300 hodín  –  takmer dva pracovné mesiace odpracované dobrovoľne  bez nároku na odmenu. Rada THS-DZ vysoko oceňuje aktivitu svojich členov a vyslovuje im za činnosť v roku 2019 úprimné poďakovanie.

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor mieni aj v budúcnosti čo najkvalitnejšie a najzodpovednejšie vykonávať svoju činnosť a napĺňať tak  svoje poslanie vo vzťahu k návštevníkom našich veľhôr.


Činnosť záchranárov THS-DZ môžete podporiť aj vy formou daru alebo dvoch percent z daní.