Rozlúčka s Petrom / Last farewell with Peter

Rozlúčili sme sa s Petrom Zábojníkom.

Vo štvrtok 31.10.2019 sme sa na smokoveckom cintoríne navždy rozlúčili s našim členom Petrom Zábojníkom, ktorý tragicky zahynul 25.10.2019. Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor úprimne ďakuje všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k dôstojnej rozlúčke. 

V Petrovi odchádza nielen náš kolega, kamarát a priateľ, ale predovšetkým manžel a otec troch malých detí. Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor sa obracia na všetkých, ktorí Petra poznali – kamarátov, priateľov, horských záchranárov i ostatných ľudí, ktorých sa tragédia dotkla –  s výzvou na pomoc mladej rodine, ktorá sa musí vysporiadať s ťažkým nastávajúcim obdobím. Svoju podporu rodine môžete vyjadriť zaslaním príspevku na účet Petrových detí a pomôcť tak aspoň čiastočne zvládnuť rodine túto ťažkú situáciu, za čo Vám vopred úprimne ďakujeme.

Číslo účtu: SK 66 5600 0000 0049 1636 3002, SWIFT/BIC: KOMASK2X
Zuzana Zabojníková, Soltesovej 3381/4, Poprad 058 01 Slovakia

Ak sa chcete s Petrom rozlúčiť prostredníctvom zaslania fotografie, môžete tak urobiť na: https://cloud.holdingscythe.net/index.php/s/Lprw5k7iBEgLbAe heslo: Peter2019


ENGLISH

We said goodbye to Peter Zábojník.

On Thursday 31.10.2019 at the Smokovec cemetery we said goodbye to our member Peter Zábojník, who tragically died on 25.10.2019. Tatranská horská služba – volunteer organisation sincerely thanks to all who contributed to the dign farewell by their participation.

Peter leaves not only as our colleague and friend, but above all as husband and father of three small children. Tatra Mountain Rescue Service  turns to all who knew Peter – friends,  mountain rescuers, and other people affected by the tragedy – with a call to help a young family who has to cope with the difficult future. You can express your support to the family by sending a donation to the account of Peter’s children to help handle at least partially this difficult situation for his family, for which we sincerely thank you in advance.

Account number: SK 66 5600 0000 0049 1636 3002, SWIFT/BIC: KOMASK2X
Zuzana Zabojníková, Soltesovej 3381/4, Poprad 058 01 Slovakia

If you want to say goodbye to Peter by sending a photo, you can do so at: https://cloud.holdingscythe.net/index.php/s/Lprw5k7iBEgLbAe using password: Peter2019