Valné zhromaždenie THS

V piatok 26.1.2018 sa v Tatranskej Lomnici konalo valné zhromaždenie členov Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru.

Tatranská horská služba ošetrila za uplynulú zimnú sezónu celkom 381 úrazov, z toho 107 ľahkých, 186 stredných a 73 ťažkých úrazov. V 15-tich prípadoch sa jednalo o iný zásah.

Z našej činnosti sa čoraz viac vytráca sezónnosť.  Koniec zimnej sezóny a záchrany na lyžiarskych svahoch cez množstvo asistencií na športových podujatiach rok čo rok plynulejšie prechádza do letnej sezóny.

V lete sme počas letných terénnych služieb a asistencií zaznamenali 31 úrazov.

Okrem štandardných služieb a asistencií sme organizovali množstvo besied a osvetových prednášok.

Na jeseň sme sa zúčastnili medzinárodného kongresu horských záchranných služieb ICAR, ktorý sa konal v Andore. Témou kongresu bola záchrana z veľkých stien, stenové postupy záchrany v jaskyniach, nové metódy riešenia traumy z visu  a nové postupy ktoré si vyžadujú príchody nových športov ako base jumping, sky diving.

Okrem hodnotenia predchádzajúceho obdobia valné zhromaždenie vytýčilo úlohy pre Tatranskú horskú službu na rok 2018.

Podľa stanov THS-DZ je každý druhý rok volebným rokom, kedy si 63 dobrovoľníkov volí členov Rady horskej služby vrátane predsedu THS-DZ, ako aj členov revíznej komisie.  Nové voľby priniesli zmenu na mieste predsedu materiálovej komisie a zmeny v revíznej komisii. Valné zhromaždenie vyslovilo naďalej jednomyseľne dôveru doterajšej rade na čele s predsedom Jaroslavom Švorcom.